We zoeken samen naar de beste leerweg voor de leerling met een verlag “opleidingsvorm4 type 3” en houden steeds het inclusief perspectief voor ogen.

Goed onderwijs is het fundament van Ponton43. Enkele beginselen bij het ontwerpen van de leeromgeving:

  • Kennis van leerplannen en eindtermen

  • Zorgvuldige beginsituatie-analyse

  • Ingebouwde remediëringsmomenten

  • Blended learning en hybride lesgeven

Vertaling naar de praktijk:

Op Ponton43 zal er dagelijks een flexblok, op basis van begeleid zelfstandig leren, van minimum 2 lesuren georganiseerd worden, bijvoorbeeld binnen enkele lesuren van wiskunde, Frans en Nederlands. Een deel van de lessen wordt voor een kleiner groep klassikaal aangeboden. Tijdens de atelierwerking (3 aaneensluitende lesuren) worden theoretische en praktijkgerichte leerdoelen aangeboden en combineren we dit met het ontdekken van interesses en talenten van de jongeren. De gelijkwaardige en inspirerende relatie met de gepassioneerde leraar/vakman staat centraal in de atelierwerking. Een indeling van het schooljaar op basis van projectcycli, typeert de projectwerking. Klassikale lessen, flexopdrachten en ateliers kaderen in het 6 wekelijkse thema.

Vanuit een professionele grondhouding gaan we steeds op zoek naar het goede in elke jongere en kijken we verder dan het gedrag. We bekijken jongeren al kreeften zonder pantser[1]. We weten echter dat het systematisch stellen van dit lastig gedrag een paradoxale manier is voor de jongere om gezien te worden. Het gedrag maskeert de weerloosheid van de jongere die ieder moment overmand kan worden door depressieve gevoelens. Het gestelde moeilijk hanteerbaar gedrag wijst telkens weer op een jongere in problemen die op een onaangepaste manier een antwoord en hulp zoekt.

De aanpak van Ponton43 dient zich dus ook te richten op het organiseren van een samenwerkingsverband met de ouders, de gezinscontext of de voorzieningscontext.

Nieuwe autoriteit, waakzame zorg en geweldloze communicatie zijn fundamenten van het pedagogisch project dat Ponton43 uitdraagt. De preventiepiramide van Johan Deklerck vormt het kader voor het preventiebeleid van de school en is gedragen door het hele team.

In Ponton43 is er een verbindend schoolklimaat met daarnaast duidelijkheid, structuur, voorspelbaarheid en nabijheid doorheen de hele werking. Er is aandacht voor groepsdynamische processen, welbevinden, gezonde voeding en lichaamsbeweging.

Talk up your brand.

De concretisering van bovenstaande visie gebeurt in nauwe samenwerking met de verschillende initiatieven en projecten die zich reeds jaren toeleggen op de opvang van jongeren met moeilijk hanteerbaar gedrag. Ouders spelen een belangrijke rol en daarom wordt er veel aandacht geschonken aan contactmomenten met ouders en ouderparticipatie. Doordat de krachten gebundeld worden en het onderwijstraject door verschillende instanties gedragen wordt, krijgen deze leerlingen meer kansen.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

© 2020 ponton43

Facebook icon
Email icon
Created with
Mailchimp Freddie Badge