foto buitenschool

Ponton43 is de naam van een nieuw project van de Scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs Leuven (KSLeuven). De school voor buitengewoon onderwijs Ter Bank vormt het schoolbestuur en het buitengewoon basisonderwijs Ten Desselaer is een belangrijke partner.
Ponton43 is een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 3 OV4
voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Deze leerlingen kunnen, ondanks voldoende verstandelijke mogelijkheden, ondanks de eigen wil om het goed te doen en de inzet van de scholen, het reguliere onderwijs niet aan of kunnen zich niet handhaven in het gewone schoolse circuit. Ponton43 wil voor deze jongeren een ondersteunend platform en een veilige haven zijn.

Ponton43 werkt vanuit een duidelijke, gedeelde en dynamische visie op:
- de functie / verantwoordelijkheid van een school voor buitengewoon onderwijs - de taak en de verantwoordelijkheid van het leerkrachtenteam
- het zorgzaam omgaan met leerlingen met moeilijk hanteerbaar gedrag
- het belang van de participatie van ouders / de verantwoordelijkheid van ouders

De werking van Ponton43 stoelt op 4 krachtlijnen.
- We willen nauw samenwerken met de ouders en de context
van de leerling. Ponton wil ouders ondersteunen en motiveren om samen het schoolse traject van de jongeren te doen slagen. School en ouders zitten in dezelfde boot.

- Ponton43 is een school waar leren en groeien centraal staan.
Het schools aanbod is afgestemd op de onderwijsnoden en de pedagogische noden van jongeren in een moeilijke onderwijssituatie en veelal ook in een moeilijke levenssituatie, waarvoor ze vaak nood hebben aan schoolexterne hulp. We willen hen ‘leren leren’ en tegelijkertijd hun leefwereld verruimen. De jongeren ontwikkelen op school een andere blik op zichzelf als leerling en als mens. Ze leren op een nieuwe manier naar de wereld kijken. De leerling die ze zijn wordt niet meer enkel bepaald door hun levensloop, maar vooral door wat ze zelf besluiten om van hun leven te maken. Het moeilijke gedrag van de leerling wordt gezien als een emotionele vraag en is een uiting van kwetsbaarheid en onderliggende problemen. Ponton43 stelt hoge schoolse eisen aan zijn leerlingen maar erkent ook de behoefte aan een intensere steun en geeft telkens nieuwe kansen. Deze steun maakt het voor leerlingen mogelijk om problemen los te laten en rust te vinden waardoor exploratie en concentratie mogelijk worden. Een duidelijke structuur en éénduidige regels garanderen veiligheid en creëren een gezond en optimaal onderwijsklimaat. De relatie met de leerkracht en met de andere leerlingen zorgt voor de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden, het verhogen van zelfvertrouwen, het opbouwen van schoolse motivatie en het creëren van een toekomstperspectief. Ponton43 wil het verschil maken door een waaier van innovatieve en afgestemde didactische en educatieve methodieken aan te bieden. Dit moet de leerlingen in staat stellen om het secundair onderwijs aan te vatten en ook succesvol af te ronden.

- Een sterk en gedreven schoolteam is nodig om dit proces te begeleiden en te realiseren. Ponton43 kan het echter niet alleen maar doet beroep op een netwerk van scholen, welzijnspartners, experten, stad Leuven..., om het project mee vorm te geven.

- We gaan op zoek naar een inclusief perspectief voor het schools traject van onze jongeren. Ondanks de exclusieve start in de 1ste graad zullen kansen tot inclusie gezocht en benut worden. Na de eerste graad wordt, in overleg met de jongere en zijn context, gewerkt naar (gedeeltelijke of volledige) aansluiting in het reguliere onderwijssysteem.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

vzw Katholiek Buitengewoon Onderwijs regio Leuven

Tervuursesteenweg 295

3001 Leuven

© 2023 ponton43

Facebook icon
Email icon
Intuit Mailchimp logo